x
Zapomněli jste heslo?

Eshop > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti REDVEL s.r.o., se sídlem Denisova 585, 50601 Jičín, IČO: 25282867, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 12784, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel (dále společně též „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.redvel.cz (dále jen „webová stránka“).

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji zboží (dále jen „Zboží”) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Je-li zákazník spotřebitelem, použijí se na právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.redvel.cz také ustanovení §§ 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Prodávajícího je možné kontaktovat e-mailem na adrese info@redvel.cz nebo telefonicky na tel. č. 602 534 720, a to v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

CENY A ZBOŽÍ

Prodávající internetového obchodu je plátcem DPH.

Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Kupujícímu bude zboží dodáno za cenu platnou v době objednání.

Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky.

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Akční ceny jednotlivých produktů jsou platné do uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob.

Jakmile je takové zboží vyprodané, Prodávající o situaci zákazníka vyrozumí. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup v tomto internetovém obchodě.

Po odeslání objednávky obdrží zákazník mailem oznámení prodávajícího o přijetí objednávky.

Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nebude doručena kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu kontaktujte prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na případné odmítnutí objednávky a to do 3 pracovních dnů od jejího obdržení.

V případě nejasností má prodávající, resp. jeho zástupce či jeho zaměstnanec, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

Prodávající poskytuje na předmět koupě kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

Není-li kupující spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku na předmět koupě, pouze v případech a v rozsahu záruky poskytnuté na předmět koupě výrobcem.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po dobu záruky (záruční lhůty) způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Prodávající neodpovídá za závady a poškození předmětu koupě způsobené vnější událostí, neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby nebo užitím nebo skladováním předmětu koupě v rozporu s návodem na použití.

Při podání reklamace předloží zákazník daňový doklad k prokázání nákupu reklamovaného zboží. Lhůta vrácení peněz při reklamaci činí 14 dnů ode dne vystavení dobropisu. Pokud zákazník zruší objednávku, která byla zaplacena předem na účet, lhůta vrácení peněz činí 14 dnů.

Jako záruční list slouží nákupní doklad. V případě reklamace zákazník kontaktuje prostřednictvím emailu info@redvel.cz. Reklamované zboží zašle zákazník na adresu REDVEL s.r.o., Křižíkova 1287, 506 01 Jičín.

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Ve svém vlastním zájmu by měl překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky sepsat s řidičem protokol o porušenosti balíku. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti je zákazník povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY - SPOTŘEBITEL

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14ti dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prodávajícímu prostřednictvím poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí platbu do 14ti dnů ode dne obdržení vráceného zboží nebo odeslání zboží zpět spotřebitelem, pokud spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

Prodávající vrátí při splnění výše uvedených podmínek všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím).

Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle spotřebitel zpět nebo je předá na adrese Křižíkova 1287, 506 01 Jičín. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14ti dnů.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Práva dle čl. V. má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato práva nemají kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.8. 2021.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

Používáme cookies s cílem co nejvíce Vám zpříjemnit návštěvu našich webových stránek. Tím, že stránky používáte, souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení.

Ok
Více o cookies zde